11:11 08/03/2013
2.1. Lược sử hình thành và phát triển Ngày trước, tỉnh Ninh Thuận là một phần lãnh thổ của vương quốc Chiêm Thành xưa. Năm 1653, vua Chiêm là Bà Tấm (Nrapo) đem quân đánh Phú Yên, bấy giờ đã thuộc về Đại Việt. Chúa trấn giữ Đàng Trong là Nguyễn Phúc Tần (1620 - 1687) đem quân đánh trả, chiếm luôn đất Phan Lang (sau này là Phan Rang) của Chiêm Thành, lấy ranh giới là từ sông Phan Lang trở về phía Bắc đến núi Thạch Bi (nay thuộc Phú Yên) đặt làm doanh ...