11:13 08/03/2013
3.1. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội Trong những năm gần đây, kinh tế của tỉnh Ninh Thuận có những chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ năm 2006 - 2012 đạt 10,3%. GDP bình quân đầu người năm 2012 đạt 19,1 triệu đồng, rút ngắn nhanh khoảng cách về thu nhập bình quân đầu người so với cả nước, từ vị trí 50% năm 2008 đã tăng lên mức 62% vào năm 2012. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ...